Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ξεκινησαν οι αιτησεις για την επανασυνδεση του ρευματος στον Δημο Αιγαλεω

Κατηγορία: ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοσιεύτηκε στις 04 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει για την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής απόφασης των


Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017» (Β΄3088).

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει ότι οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο,
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις
15.02.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:

 Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αίτηση προς την
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα
δηλωθέντα στοιχεία.
Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται από τους καταναλωτές προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

 Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

 Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των
μελών του νοικοκυριού,

 Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους
όλων των μελών του νοικοκυριού,

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα
με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

 Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης
συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του
νοικοκυριού,

 Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,

 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά
την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους
όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την
προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της
σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής και συγκεκριμένα:

Ύψος συνολικής οφειλής Ποσοστό κάλυψης

έως 6.000 ευρώ 100%

6.001-9.000 ευρώ 75%

9.001-12.000 ευρώ 50%

άνω των 12.000 ευρώ 30%

 

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας, στα τηλέφωνα 213.2100227/210.5982406 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08.00 π.μ. – 13.00
μ.μ.

Ακολουθήστε μας